Doradztwo i konsultacje

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

Prawa cywilnego:

 1. Przygotowywania umów oraz pism procesowych;
 2. Obsługa właścicieli lokali i najemców oraz wspólnot mieszkaniowych;
 3. Dochodzenie roszczeń z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
 4. Powstępowanie spadkowe.

Prawa karnego:

 1. Reprezentowania na każdym etapie postępowania;
 2. Sporządzanie pism procesowych na każdym etapie postępowania;
 3. Pomoc ofiarom przestępstw.

Prawa pracy:

 1. Dochodzenie zaległych wynagrodzeń, odszkodowań, etc.;
 2. Przygotowanie i opiniowanie umów o pracę;
 3. Cywilnoprawne formy zatrudnienia;
 4. Odpowiedzialność materialna pracowników;

Prawa handlowego:

 1. Zawiązywanie i prowadzenie spółek osobowych i kapitałowych;
 2. Łączenie, podział i przekształcania spółek;
 3. Projektowanie uchwał;
 4. Prokura;
 5. Reprezentacja i doradztwo prawne w postępowaniu gospodarczym;
 6. Arbitraż – jako polubowna forma rozstrzygania sporów.

 Prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 1. Małżeńskie ustroje majątkowe;
 2. Rozwód i separacja;
 3. Przysposobienie;
 4. Obowiązek alimentacyjny.

 Prawa administracyjnego:

 1. Ugody administracyjne;
 2. Zaskarżenia decyzji administracyjnych;
 3. Reprezentacji w postępowaniu administracyjnym;
 4. Reprezentacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym (WSA, NSA).

Windykacji Świadczeń:

 1. Pomoc w odzyskaniu niezapłaconych świadczeń pieniężnych;
 2. Wszczęcie postępowania nakazowego, upominawczego, uproszczonego;
 3. Reprezentowanie przed sądem na każdym etapie postępowania;
 4. Polubowne rozstrzyganie sporów w ramach Sądu Arbitrażowego;
 5. Pomoc w egzekucji należności.

Służb mundurowych:

 1. Środki zaskarżenia od decyzji o zwolnieniu, przeniesieniu, oddelegowaniu;
 2. Zakwaterowanie i należności z tym związane;
 3. Uposażenia, emerytury i inne świadczenia;
 4. Odpowiedzialność za powierzone mienie.

Odszkodowań:

 1. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa;
 2. Niesłuszne skazanie, zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie;
 3. Pokrzywdzenie czynem niedozwolonym;
 4. Odpowiedzialność ubezpieczeniowa.