Usługi prawne oparte są na doradztwie i konsultacjach, sporządzaniu pism procesowych jak również reprezentowaniu przed Sądami wszystkich instancji, urzędami oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W ramach świadczonych usług istnieje możliwość objęciem stałą obsługą prawną na warunkach stosunku stałego zlecenia.

Poniżej przykładowy zakres:

 1. Przygotowywania umów oraz pism procesowych;
 2. Obsługa właścicieli lokali i najemców oraz wspólnot mieszkaniowych;
 3. Dochodzenie roszczeń z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
 4. Powstępowanie spadkowe.
 5. Pomoc ofiarom przestępstw.
 6. Dochodzenie zaległych wynagrodzeń, odszkodowań, etc.;
 7. Przygotowanie i opiniowanie umów o pracę;
 8. Cywilnoprawne formy zatrudnienia;
 9. Odpowiedzialność materialna pracowników;
 10. Małżeńskie ustroje majątkowe;
 11. Rozwód i separacja;
 12. Przysposobienie;
 13. Obowiązek alimentacyjny.
 14. Środki zaskarżenia od decyzji o zwolnieniu, przeniesieniu, oddelegowaniu;
 15. Zakwaterowanie służb mundurowych i należności z tym związane;
 16. Uposażenia, emerytury i inne świadczenia;
 17. Odpowiedzialność za powierzone mienie.