Wysokość honorarium każdorazowo negocjowana jest indywidualnie i uzależnione jest od nakładu pracy i/lub zawiłości sprawy. Pomoc prawna może być również świadczona w oparciu o jednorazowe zlecenia indywidualne lub zlecenia stałej obsługi prawnej.

Kancelaria dopuszcza następujące sposoby rozliczeń:

Godzinowy – wynagrodzenie określone na podstawie ilości przepracowanych godzin

Zryczałtowany – wynagrodzenie stałe, określone stawką miesięczną opłatą

Indywidualny – wynagrodzenie indywidualnie ustalone z klientem.

Pisma procesowe i umowy:

Koszt napisania pisma procesowego (np. pozwu lub apelacji) ustalany jest ryczałtowo z góry a jego cena uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy i terminu w jakim pismo to ma być wykonane.

Koszt sporządzenia lub analizy umowy ustalany jest zawsze indywidualnie, a zależy w szczególności od stopnia jej szczegółowości oraz terminu jej wykonania.

Sprawy sądowe:

Co do zasady obowiązuje wynagrodzenie zryczałtowane, które pobierane jest za prowadzenie spraw sądowych. Wysokość tego wynagrodzenia ustalana jest zawsze na drodze indywidualnej umowy z klientem, którego elementem wyjściowym jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.02.163.1348), zgodnie z którym stawki minimalne wynoszą a uzależnione są od wartości przedmiotu sprawy.

Koszty związane z dojazdem są rozliczane na podstawie rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.