Mediacja jest nowoczesnym postępowaniem, w trakcie którego strony postępowania dobrowolnie i aktywnie uczestniczą w rozwiązaniu zawisłego pomiędzy nimi sporu przy pomocy osoby trzeciej, tj. bezstronnego mediatora.
Mediacja jest alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów pomiędzy stronami z udziałem bezstronnej osoby mediatora.
Główną istotą mediacji jest pojednanie się zwaśnionych stron, która w polskim prawie określana jest mianem sprawiedliwości naprawczej.
Mediacja pomaga osiągnąć stronom porozumienie, jest postępowaniem dobrowolnym nad którym same strony zachowują kontrolę i ferują orzeczenia. Jest postępowaniem zawsze zachowującym statut poufności i dobrowolności.
Poufność postępowania mediacyjnego jest zastrzeżona prawem i tylko strony postępowania mogą zwolnić mediatora z zachowania w tajemnicy tego o czym dowiedział się w trakcie prowadzonej mediacji.
Dobrowolność postępowania polega na tym, że aby doszło do mediacji zgodę na przeprowadzenie wyrazić muszą obydwie strony. Mediator zaprasza do udziału w postępowaniu. Wreszcie wskazać należy, że dobrowolność mediacji to również możliwość przerwania jej i zakończenia na każdym etapie bez żadnych niekorzystnych skutków.
Mediator nie rozstrzyga sporu bo robią to same strony, mediator pomaga stronom w osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody.